Over ons

Onze missie: Inspireren en Ont-wikkelen (het ontdoen van wikkels)

Mensen inspireren, hun talenten maximaal benutten en kwaliteiten nog verder ont-wikkelen. Dat is wat wij doen.

ďDit is de plek waar jouw persoonlijke groei centraal staatĒ


En dan bedoelen we niet alleen de groei die je als persoon doormaakt. Ook de ontwikkeling van teams en organisaties hoort daar bij. We helpen je om de missie te bepalen. Want je missie is onderdeel van je zijn, je authenticiteit, je DNA. Door te weten wat deze inhoudt, kun je de richting bepalen waar je naar toe hoort te gaan. En dat geldt niet alleen op persoonlijk niveau, maar ook voor teams en organisaties.

AANDACHT leert je geen trucjes. Onze aanpak is gebaseerd op attitudeverandering. Dit betekent dat datgene wat je aangereikt krijgt ook van jezelf wordt. Authentiek blijven is belangrijk. Met onze aanpak hoort het nieuwe geleerde automatisch bij je en ben je onbewust bekwaam.


Even voorstellen: Marcel en Marloes

Bij AANDACHT werken Marcel en Marloes samen aan diverse coachingstrajecten. Dit zijn niet alleen trajecten op persoonlijke ontwikkeling. Ook teams en organisaties worden door hun gecoacht. Zo zijn Marcel en Marloes in staat om gezonde samenwerkingsverbanden te creŽren, om weerstand weg te nemen bij verandertrajecten, om binding tussen medewerkers en management te sterken. Ze helpen management om vanuit de missie van de organisatie te werken. Vanuit ĎPractise what you preachí. Samen vormen ze met hun eigen ervaringen een unieke combinatie. Marcel als mastercoach / inspirator, Marloes als ont-wikkelaar. 

Lees hier het verhaal van Marcel en van Marloes.

 

 

Onze leveringsvoorwaarden:

Algemene voorwaarden AANDACHT inspireren & ont-wikkelen

1) Definities en Toepasselijkheid

 • Opdrachtgever/cliŽnt : De natuurlijke of rechtspersoon met wie de Overeenkomst tot levering van Diensten van AANDACHT wordt gesloten.
 • AANDACHT: VOF die haar Opdrachtgever/cliŽnt ondersteunt met Diensten gericht persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling.
 • Diensten: Hieronder coaching , training, begeleiding en samenhangende diensten waarvoor AANDACHT wordt gecontracteerd.
 • Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per email bevestigd, van levering van Diensten door AANDACHT.

2) Grondslag offertes

 • Offertes van AANDACHT zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever/cliŽnt is verstrekt. De Opdrachtgever/cliŽnt staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiŽle informatie voor de opzet en uitvoering verstrekt.
 • AANDACHT zal de door haar te verrichten Diensten naar beste inzicht en vermogen, en Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een Ďinspanningsverplichting', omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
 • Alle offertes en prijsopgaven opgesteld door AANDACHT zijn vrijblijvend, behalve indien door AANDACHT schriftelijk anders is vermeld, en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen.

3) Totstandkoming en aanvang van de Overeenkomst

 • De Overeenkomst tussen AANDACHT en Opdrachtgever/cliŽnt wordt gevormd door de voor akkoord bevestigde offerte, deze algemene voorwaarden en eventuele aanvullende schriftelijke afspraken, welke gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen bevatten en in de plaats treden van alle voorafgaande schriftelijke en mondelinge voorstellen, mededelingen en eventuele correspondentie.
 • Er zal niet eerder een aanvang worden gemaakt met de werkzaamheden (ĎDiensten') dan nadat AANDACHT een akkoord van de Opdrachtgever/cliŽnt op de offerte en algemene voorwaarden heeft ontvangen. In de offerte en bijlagen -waaronder deze algemene voorwaarden- staan onder meer de aard van de opdracht, het honorarium, contactpersonen en specifieke betalingsvoorwaarden vermeld.

4) Terbeschikkingstelling van informatie en medewerkers door de Opdrachtgever/cliŽnt 

 • Om de uitvoering van de opdracht goed en volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de Opdrachtgever/cliŽnt tijdig alle documenten en gegevens die AANDACHT nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de Opdrachtgever/cliŽnt, die bij de werkzaamheden van AANDACHT betrokken (zullen) zijn. Indien niet tijdige verstrekking/terbeschikkingstelling leidt tot meerwerk, dan kan worden gehandeld volgens artikel 13.
 • Opdrachtgever/cliŽnt is gehouden AANDACHT onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
 • Opdrachtgever/cliŽnt staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan AANDACHT verstrekte gegevens en informatie.

5) Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

 • AANDACHT kan zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever/cliŽnt derden inschakelen. De Opdrachtgever/client  zal in een dergelijk geval hierover -vůůr het inschakelen van de derde- worden geÔnformeerd.

6) Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 • AANDACHT is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de Opdrachtgever en cliŽnt jegens derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.
 • AANDACHT dient alle in het kader van de opdracht noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever en cliŽnt.

7) Intellectueel eigendom

 • Modellen, testen, technieken, instrumenten, waaronder ook software en overige producten van de geest die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht dan wel in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van het AANDACHT, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen. Openbaarmaking, verder gebruik of verdere verspreiding kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van AANDACHT. De Opdrachtgever/cliŽnt  heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beŽindiging van de opdracht, is het voorgaande van Overeenkomstige toepassing.

8) Uitvoering van de opdracht

 • De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen alsmede naar de eisen van professionaliteit en goed opdrachtnemerschap uitgevoerd door AANDACHT.
 • De Opdrachtgever/cliŽnt aanvaardt dat de tijdsplanning en de kosten van de opdracht wijzigen als partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht dan wel de daaruit voortvloeiende werkzaamheden te wijzigen.
 • Indien de tussentijdse wijzigingen het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beÔnvloedt zal AANDACHT dit de Opdrachtgever/cliŽnt zo spoedig mogelijk melden. Indien tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering noodzakelijk wordt door toedoen van de Opdrachtgever/cliŽnt, dient AANDACHT de noodzakelijke aanpassingen aan te brengen, indien de kwaliteit van de Dienstverlening dit vergt.
 • Indien zo'n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de Opdrachtgever/cliŽnt  worden bevestigd.
 • Indien AANDACHT door het niet aanleveren van volledige en duidelijke gegevens of door gewijzigde hetzij onjuiste briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gefactureerd, op basis van de gebruikelijke door AANDACHT gehanteerde tarieven.

9) Duur en afsluiting van de opdracht

 • De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van AANDACHT worden beÔnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die AANDACHT verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. De door AANDACHT gemaakte tijdsplanning is dan ook een zo goed mogelijke inschatting gebaseerd op de op dat moment beschikbare informatie. De feitelijke afsluiting van de opdracht vindt in gezamenlijk overleg plaats. In financiŽle zin is de opdracht afgesloten zodra de afsluitende declaratie door de Opdrachtgever/cliŽnt is goedgekeurd. De Opdrachtgever/cliŽnt dient AANDACHT hierover binnen een termijn van veertien dagen na dagtekening van de eindafrekening te berichten. Indien de Opdrachtgever/cliŽnt niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

10) Tussentijdse beŽindiging van de opdracht, annulering en verplaatsing

 • Partijen kunnen de Overeenkomst voortijdig eenzijdig beŽindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de Overeenkomst van opdracht en eventuele latere additionele Overeenkomsten. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. AANDACHT dan wel de Opdrachtgever/cliŽnt mogen van de bevoegdheid tot voortijdige beŽindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan de invloed van de beŽindigende partij onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. AANDACHT behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever/cliŽnt indien mogelijk en onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.
 • Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beŽindigen, een en ander met behoud van rechten.
 • Bij het door de Opdrachtgever/cliŽnt annuleren dan wel verplaatsen van specifieke Diensten als workshops en trainingen geldt het volgende:

Bij annulering door de Opdrachtgever/cliŽnt:

 • tot 3 weken voor aanvang: 25% van het geoffreerde bedrag wordt in rekening gebracht.
 • tot 2 weken voor aanvang: 50% van het geoffreerde bedrag wordt in rekening gebracht.
 • tot 1 week voor aanvang: 100% van het geoffreerde bedrag wordt in rekening gebracht.

Bij verplaatsing door de Opdrachtgever/cliŽnt 

 • tot 2 weken voor aanvang: 50% van het geoffreerde bedrag wordt extra in rekening gebracht
 • tot 1 week voor aanvang: 75% van het geoffreerde bedrag wordt extra in rekening gebracht

11) Tarieven en kosten

 • Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de opdrachtbevestiging aangegeven welke kosten daarin zijn inbegrepen en welke kosten additioneel in rekening worden gebracht.
 • Indien voor Diensten vormen van kostenramingen worden gehanteerd anders dan de aan de opdracht bestede hoeveelheid arbeid en kosten in de vorm van een vast bedrag, dient daarvan in de Overeenkomst met de Opdrachtgever/cliŽnt een duidelijke omschrijving te worden opgenomen. AANDACHT dient zich er dan van te vergewissen dat hiermee het belang van de Opdrachtgever/cliŽnt is gediend en de eigen onafhankelijkheid blijft gewaarborgd.
 • Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de Overeenkomst expliciet aangegeven, of daarin zijn begrepen de reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend mits hierover expliciete, schriftelijke afspraken zijn gemaakt. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de Overeenkomst anders is aangegeven.

12) Betalingsvoorwaarden

 • Betaling door de Opdrachtgever/cliŽnt dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de termijn van veertien dagen na factuurdatum. Facturering geschiedt per maand, tenzij anders aangegeven in de Overeenkomst. Betaling dient te geschieden door middel van overmaking ten gunste van het bankrekeningnummer van AANDACHT (ABNAMRO rekeningnummer NL31 ABNA 0615 9808 48).
 • Indien de Opdrachtgever/cliŽnt niet binnen veertien dagen na factuurdatum heeft betaald, is AANDACHT gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van AANDACHT, vanaf de vervaldag de Opdrachtgever/cliŽnt de wettelijke rente in rekening te brengen over het gehele declaratiebedrag tot op de datum van algehele voldoening.
 • Indien betaling achterwege blijft kan AANDACHT met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de Opdrachtgever/cliŽnt in verzuim of schiet hij op een ander wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijgen van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

13) Aansprakelijkheid

 • AANDACHT is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van de uitvoering van de opdracht, direct noch indirect, daaronder begrijpende schade wegens gederfde aan personen,omzet of winst.
 • Tevens is aansprakelijkheid uitgesloten schade door onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de Opdrachtgever/cliŽnt 
 • AANDACHT is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever/cliŽnt lijdt ten gevolgde van gebruik van elektronische communicatiemiddelen, waaronder -maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van niet afleveren of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur, overbrenging van virussen en niet goed functioneren van het communicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van AANDACHT.

14) Toepasselijk recht

 • Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen AANDACHT en Opdrachtgever/cliŽnt is de bevoegde rechter in het arrondissement waar AANDACHT is gevestigd.